psikolojik taciz (mobbing)

Psikolojik taciz (Mobbing) kavramının uluslararası kaynaklardan dilimize giren diğer bir adı da “mobbing”dir. Psikolojik taciz (mobbing) , işyerinde bir kişinin veya bir kişi topluluğunun, diğer bir çalışanı kişilik haklarına yönelik sürekli ve saldırgan biçimde, sözlü veya sözsüz, dolaylı ve dolaysız davranışlarda bulunarak rahatsız etmesidir. I. İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) KAVRAMIDevamı için tıklayınız

Sticky
özel güvenlik kimlik kartı iptali

Özel Güvenlik Kimlik Kartı İptali Uygulamada idareler, özel güvenlik sektöründe kurucu, yönetici, eğitici veya şirket tüzel kişi ortağının yetkilendirdiği temsilciler aracılığıyla özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler, özel güvenlik şirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu ve/veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasıDevamı için tıklayınız

Sticky
ortak velayet

Ortak velayet kavramını açıklamadan önce Türk Medeni Kanunu çerçevesinde velayet kavramının tanımlanması gerekmektedir. Velayet, on sekiz yaşından küçük veya on sekiz yaşından büyük olup hakim kararıyla hakkında kısıtlama kararı olan kişilerin, eğitimleri başta olmak üzere, gelişimleri ve diğer ihtiyaçların karşılanması adına anne ve babaya temsil için verilmiş yetkidir.  Velayet hakkı, çocuğunDevamı için tıklayınız

Sticky

İSTİNAF SINIRI 2023 İstinaf Sınırı 2023: Hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri, idare mahkemeleri ve icra hukuk mahkemeleri için istinaf sınırı 2023, aşağıda detaylı biçimde açıklanmıştır. Hukuk mahkemeleri bakımından istinaf yoluna başvurulabilen kararlar, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 341. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre aşağıdaki kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir; a) Nihai kararlar. b) İhtiyatiDevamı için tıklayınız

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (HAGB) NEDİR?

TEMYİZ SINIRI 2022 Temyiz Sınırı 2022, hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri, idare mahkemeleri ve icra hukuk mahkemeleri için aşağıda detaylı biçimde açıklanmıştır. Hukuk mahkemeleri bakımından temyiz yoluna başvurulabilen kararlar, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 362. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre aşağıdaki kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilir; (1) Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinden verilen temyiziDevamı için tıklayınız

Milletlerarası tahkimde iptal davası

İCRA MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET (İİK M. 16-18,22) İcra memur muamelesini şikayet, İcra ve İflas Kanunu’nun 16.,17.,18, ve 22. Maddelerinde düzenlenmiştir. İcra dairesi, görevini yaparken kanunu yanlış uygular, kanunun tanıdığı takdir yetkisini somut duruma uygun kullanmaz, bir hakkı yerine getirmez ya da hakkın yerine getirilmesini nedensiz şekilde sürüncemede bırakır ise usulsüzDevamı için tıklayınız

anlaşmalı boşanma

Anlaşmalı Boşanma Nedir? Anlaşmalı Boşanma Davası; Eşlerin, evlilik birliğinin devamında yarar bulunmaması halinde karşılıklı anlaşarak boşanmaları mümkündür. Anlaşmalı boşanma, Türk Medeni Kanunu’nun 166’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre; evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliğiDevamı için tıklayınız

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB), sanık hakkında verilen cezanın, belirlenen denetim süresi içinde sonuç doğurmamasını ifade etmektedir. Sanık, denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemez ve yükümlülüklere uygun davranır ise hakkında verilen ancak açıklanmayan ceza hükmü ortadan kalkmaktadır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB), Ceza Muhakemesi Kanununun 231’inci maddesinde düzenlenmiştir. BunaDevamı için tıklayınız

Ticareti usulsüz terk suçu, gerçek kişiler için söz konusu olup ticaret şirketlerini kapsamamaktadır. Çünkü İcra ve İflas Kanunu’nun 44.maddesinde düzenlenen mal beyanında bulunma yükümlülüğü, sadece gerçek kişi tacirlere yönelik olup ticaret şirketlerini kapsamamaktadır. Böyle bir yükümlülüğün olmadığı yerde cezai sorumluluktan bahsedilemez. Bu nedenle ticareti usulsüz terk suçu, yalnızca gerçek kişiDevamı için tıklayınız

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 26.12.2012 T., 2012/12-516 E. 2012/1352 K. …üçüncü kişi taşınmazda hacizden önceki tarihli bir sözleşmeye dayalı olarak bulunduğunu resmi nitelikte bir belge ile ispat etmelidir. Burada ispat külfeti üçüncü kişiye aittir. Sözleşmenin hacizden önceki bir tarihte tapuya şerh verilmiş olması veya hacizden önceki bir tarihte noterlikçe düzenlenmişDevamı için tıklayınız