Yoksulluk Nafakası, Nafaka Alacaklısının Evlenmesi ile Kendiliğinden Ortadan Kalkar

Yoksulluk Nafakası; Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2021/6626 E. 2021/7622 K. sayılı kararında yoksulluk nafakasının, nafaka alacaklısının evlenmesiyle kendiliğinden ortadan kalkacağını ifade etmiştir:

“…Davacı kadının, bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince UYAP ortamında dosya arasına alınan nüfus kaydına göre, istinaf incelemesi yapılmadan 25.07.2019 tarihinde evlendiği anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun 176/3. maddesi uyarınca yoksulluk nafakası, nafaka alacaklısının evlenmesi ile kendiliğinden ortadan kalkar. Davacı kadının yoksulluk nafakasının toplu şekilde ödenmesi talebini içerir istinaf başvurusu da bulunmadığı nazara alındığında, istinaf başvurusunda bulunan davalı erkeğin aleyhine sonuç doğuracak şekilde ilk derece mahkemesince aylık 350 Türk Lirası olarak belirlenen yoksulluk nafakasının, 12.600 Türk Lirası toplu yoksulluğa çevrilmesi usul ve yasaya aykırı olup hükmün bozulması gerekmiştir” (www.yargitay.gov.tr, e.t. 09.01.2022).