• 3. KİŞİ, CEBİR İCRA YOLUYLA TESCİL EDİLEN TAŞINMAZI, KİRA İLİŞKİSİ NEDENİYLE İŞGAL ETTİĞİNİ ANCAK HACİZ TARİHİNDEN ÖNCE YAPILAN RESMÎ BELGEYLE İSPAT EDEBİLİR
  YaRGITAY HUKUK GENEL KURULU 26.12.2012 T., 2012/12-516 E. 2012/1352 K. …üçüncü kişi taşınmazda hacizden önceki tarihli bir sözleşmeye dayalı olarak bulunduğunu resmi nitelikte bir belge ile ispat etmelidir. Burada ispat külfeti üçüncü kişiye aittir. Sözleşmenin hacizden önceki bir tarihte tapuya şerh verilmiş olması veya hacizden önceki bir tarihte noterlikçe düzenlenmişClick For Further Information
 • Tam Kusurlu Eşin Boşanma Davası Açma Hakkı Yoktur
  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 12.10.2021 T., 2017/3156 E. 2021/1209 K. sayılı kararında tam kusurlu eşin boşanma davası açamayacağını, davalı eşin az da olsa kusurlu olması gerektiğini ifade etmiştir: “…12. Bilindiği üzere 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) “Evlilik birliğinin sarsılması” başlıklı 166. maddenin 1 ve 2. fıkraları;“Evlilik birliği, ortak hayatıClick For Further Information
 • Yoksulluk Nafakası, Nafaka Alacaklısının Evlenmesiyle Kendiliğinden Ortadan Kalkar
  Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2021/6626 E. 2021/7622 K. sayılı kararında yoksulluk nafakasının, nafaka alacaklısının evlenmesiyle kendiliğinden ortadan kalkacağını ifade etmiştir: “…Davacı kadının, bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince UYAP ortamında dosya arasına alınan nüfus kaydına göre, istinaf incelemesi yapılmadan 25.07.2019 tarihinde evlendiği anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun 176/3. maddesi uyarınca yoksulluk nafakası, nafaka alacaklısınınClick For Further Information
 • Fiilen Evliymiş Gibi Yaşayan Eş Yoksulluk Nafakası Alamaz
  Evlenmeden başkasıyla fiilen evli gibi yaşayan eş lehine yoksulluk nafakasına hükmedilemez. Yargıtay 2. H.D. 27.06.2018 T., 2016/21052 E. 2018/8219 K. sayılı kararı: “Toplanan delillerden, davacı kadının, davanın devamı sırasında bir başkası ile gayri resmi şekilde birlikte olduğu ve halen o kişiyle yaşadığı anlaşılmaktadır. Davacının evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması yoksulluk nafakasının kaldırılması sebebidir  (TMKClick For Further Information
 • Nafaka Alacağı Devredilemez ve Haczedilemez
  I. NAFAKA ALACAĞI DEVREDİLEMEZ Türk Borçlar Kanunu md. 183 uyarınca; “sözleşme veya işin niteliği engel olmadıkça alacaklı, borçlunun rızası aranmaksızın alacağını üçüncü bir kişiye devredebilir”. Bir borç ilişkisinde alacak hakkıyla alacaklının kişisel özellikleri arasında bir bağ varsa, o alacak niteliği gereği devredilemez. Nafaka alacağı niteliği gereği lehine hükmedilen kişiye özgüClick For Further Information