3. KİŞİ, CEBİR İCRA YOLUYLA TESCİL EDİLEN TAŞINMAZI, KİRA İLİŞKİSİ NEDENİYLE İŞGAL ETTİĞİNİ ANCAK HACİZ TARİHİNDEN ÖNCE YAPILAN RESMÎ BELGEYLE İSPAT EDEBİLİR

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 26.12.2012 T., 2012/12-516 E. 2012/1352 K.

…üçüncü kişi taşınmazda hacizden önceki tarihli bir sözleşmeye dayalı olarak bulunduğunu resmi nitelikte bir belge ile ispat etmelidir. Burada ispat külfeti üçüncü kişiye aittir. Sözleşmenin hacizden önceki bir tarihte tapuya şerh verilmiş olması veya hacizden önceki bir tarihte noterlikçe düzenlenmiş yada onaylanmış olması hallerinde tahliye emrinin iptali gerekir. Anılan yasa hükmü karşısında adi nitelikte bir sözleşmeye dayanılamayacağı gibi, mahkemece de bu nitelikte bir belgeye dayalı olarak tahliye emrinin iptaline karar verilemez. Zira, adi nitelikte bir sözleşme her zaman (bu arada geçmişe dönük olarak da) düzenlenebilir.