İSTİNAF SINIRI 2023

İSTİNAF SINIRI 2023

İstinaf Sınırı 2023: Hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri, idare mahkemeleri ve icra hukuk mahkemeleri için istinaf sınırı 2023, aşağıda detaylı biçimde açıklanmıştır.

Hukuk mahkemeleri bakımından istinaf yoluna başvurulabilen kararlar, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 341. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre aşağıdaki kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir;

a) Nihai kararlar.

b) İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinin reddi kararları, karşı tarafın yüzüne karşı verilen ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları, karşı tarafın yokluğunda verilen ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine verilen kararlar.

istinaf sınırı 2023
istinaf sınırı 2023

HMK m. 341/2 uyarınca miktar veya değeri on yedi bin sekiz yüz otuz Türk Lirasını (2023 yılı için) geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin kararlar kesindir.  Ancak manevi tazminat davalarında verilen kararlara karşı, miktar veya değere bakılmaksızın istinaf yoluna başvurulabilir. 

Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması halinde ise on yedi bin sekiz yüz otuz  Türk Liralık (2023 yılı için) kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir. 

İcra ve İflas Kanunu madde 363 uyarınca ise icra hukuk mahkemelerindeki istinaf sınırı, 2023 yılı için 41.710 Türk Lirasıdır.

İcra ve İflas Kanunu m. 363:

İcra mahkemesince 85 inci maddenin uygulanma biçimi, icra dairesi tarafından hesaplanan vekâlet ücreti, 103 üncü maddenin uygulanma biçimi ve bu maddede düzenlenen davetiyenin içeriği, yediemin ücreti, yediemin değiştirilmesi, hacizli taşınır malların muhafaza şekli, kıymet takdirine ilişkin şikâyet, ihaleye katılabilmek için teminat yatırılması ve teminatın miktarı,  satışın  durdurulması,  satış  ilânının  iptali, süresinde satış istenmemesi nedeniyle satışın düşürülmesi, 263 üncü maddenin uygulanma biçimi, iflâs idaresinin oluşturulması, icra mahkemesinin iflâs idaresinin işlemleri hakkında şikâyet üzerine verdiği kararlara karşı, iflâs idare memurunun ücret ve masrafları hakkındaki hesap pusulası ve 36 ncı maddeye göre icranın geri bırakılmasına ilişkin kararları dışındaki kararlarına karşı, ait olduğu alacak, hak veya malın değer veya miktarının yedi bin Türk lirasını geçmesi şartıyla istinaf yoluna başvurulabilir. İstinaf yoluna başvuru süresi tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren on gündür.

İcra mahkemesi kararları aleyhine işlemleri uzatmak gibi kötüniyetle istinaf yoluna başvurulduğu anlaşılırsa Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 422 nci maddesi hükmü uygulanır.

Kesin bir karara karşı kötüniyetle istinaf yoluna başvuranlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

İstinaf yoluna başvuru satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz. İcranın devamı için gereken evrak alıkonularak bunların birer örneği bölge adliye mahkemesine gönderilecek dosyaya konulur.

İstinaf Sınırı 2023

Ceza hukukunda da ilk derece mahkemesinin verdiği karara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Ceza hukukunda istinaf, Ceza Muhakemesi Kanununun 272. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; ilk derece mahkemelerinden verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Ancak, on beş yıl ve daha fazla hapis cezalarına ilişkin hükümler, bölge adliye mahkemesince re’sen incelenir.

Hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden veya başkaca kanun yolu öngörülmemiş olan mahkeme kararlarına karşı da hükümle birlikte istinaf yoluna başvurulabilir.

Ancak;

a)  Hapis cezasından çevrilen adlî para cezaları hariç olmak üzere, sonuç olarak belirlenen üç bin Türk Lirası dâhil adlî para cezasına mahkûmiyet hükümlerine,

b) Üst sınırı beş yüz günü geçmeyen adlî para cezasını gerektiren suçlardan beraat hükümlerine,

c) Kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümlere,

Karşı istinaf yoluna başvurulamaz.  Bu suretle verilen hükümler tekerrüre esas olmaz.

İstinaf Sınırı 2023

İdare hukukunda ise istinaf sınırı İdari Yargılama Usulü Kanununun 45. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; idare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda farklı bir kanun yolu öngörülmüş olsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Ancak, konusu yirmi üç bin yüz altmış Türk lirasını (2023 yılı için) geçmeyen vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar kesin olup, bunlara karşı istinaf yoluna başvurulamaz.

2023 yılı idari yargıda istinaf için parasal sınır, 23.960,00-TL’dir.

İSTİNAF SINIRI 2023

İstinaf Sınırı 2023
Mahkeme 2019 2020 2021 2022 2023
Hukuk Mahkemeleri (Sulh Hukuk, Asliye Hukuk, Aile, Asliye Ticaret, Kadastro, İş, Tüketici, Fikrî ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi) 4.400,00-TL 5.390,00-TL 5.880,00-TL 8.000,00-TL 17.830,00-TL
İcra Mahkemeleri 10.280,00-TL 12.600,00-TL 13.740,00-TL 18.710,00-TL 41.710,00-TL
İdari Yargı 6.000,00-TL 7.000,00-TL 7.000,00-TL 9.000,00-TL 20.000,00-TL
Ceza Mahkemeleri Para Cezaları (Hapis Cezasından Çevrilen Para Cezaları Hariç)
  2019 2020 2021 2022 2023
Beraat> 500 gün 500 gün 500 gün 500 gün 500 gün
Mahkumiyet> 3.000,00-TL 3.000,00-TL 3.000,00-TL 3.000,00-TL 3.000,00-TL
Rakamlar resmî değildir. Hata halinde herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir. 2023 yılı için %122,93 yeniden değerleme oranı esas alınarak hesaplanmıştır.