YaRGITAY HUKUK GENEL KURULU 26.12.2012 T., 2012/12-516 E. 2012/1352 K. …üçüncü kişi taşınmazda hacizden önceki tarihli bir sözleşmeye dayalı olarak bulunduğunu resmi nitelikte bir belge ile ispat etmelidir. Burada ispat külfeti üçüncü kişiye aittir. Sözleşmenin hacizden önceki bir tarihte tapuya şerh verilmiş olması veya hacizden önceki bir tarihte noterlikçe düzenlenmişDevamı için tıklayınız

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 12.10.2021 T., 2017/3156 E. 2021/1209 K. sayılı kararında tam kusurlu eşin boşanma davası açamayacağını, davalı eşin az da olsa kusurlu olması gerektiğini ifade etmiştir: “…12. Bilindiği üzere 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) “Evlilik birliğinin sarsılması” başlıklı 166. maddenin 1 ve 2. fıkraları;“Evlilik birliği, ortak hayatıDevamı için tıklayınız

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2021/6626 E. 2021/7622 K. sayılı kararında yoksulluk nafakasının, nafaka alacaklısının evlenmesiyle kendiliğinden ortadan kalkacağını ifade etmiştir: “…Davacı kadının, bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince UYAP ortamında dosya arasına alınan nüfus kaydına göre, istinaf incelemesi yapılmadan 25.07.2019 tarihinde evlendiği anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun 176/3. maddesi uyarınca yoksulluk nafakası, nafaka alacaklısınınDevamı için tıklayınız

Evlenmeden başkasıyla fiilen evli gibi yaşayan eş lehine yoksulluk nafakasına hükmedilemez. Yargıtay 2. H.D. 27.06.2018 T., 2016/21052 E. 2018/8219 K. sayılı kararı: “Toplanan delillerden, davacı kadının, davanın devamı sırasında bir başkası ile gayri resmi şekilde birlikte olduğu ve halen o kişiyle yaşadığı anlaşılmaktadır. Davacının evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması yoksulluk nafakasının kaldırılması sebebidir  (TMKDevamı için tıklayınız

milletlerarası tahkimde iptal davası

I. NAFAKA ALACAĞI DEVREDİLEMEZ Türk Borçlar Kanunu md. 183 uyarınca; “sözleşme veya işin niteliği engel olmadıkça alacaklı, borçlunun rızası aranmaksızın alacağını üçüncü bir kişiye devredebilir”. Bir borç ilişkisinde alacak hakkıyla alacaklının kişisel özellikleri arasında bir bağ varsa, o alacak niteliği gereği devredilemez. Nafaka alacağı niteliği gereği lehine hükmedilen kişiye özgüDevamı için tıklayınız