Sticky

İSTİNAF SINIRI 2023 Hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri, idare mahkemeleri ve icra hukuk mahkemeleri için istinaf sınırı 2023, aşağıda detaylı biçimde açıklanmıştır. Hukuk mahkemeleri bakımından istinaf yoluna başvurulabilen kararlar, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 341. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre aşağıdaki kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir; a) Nihai kararlar. b) İhtiyati tedbir ve ihtiyatiDevamı için tıklayınız

temyiz sınırı 2022

TEMYİZ SINIRI 2022 Hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri, idare mahkemeleri ve icra hukuk mahkemeleri için temyiz sınırı 2022, aşağıda detaylı biçimde açıklanmıştır. Hukuk mahkemeleri bakımından temyiz yoluna başvurulabilen kararlar, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 362. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre aşağıdaki kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilir; (1) Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinden verilen temyiziDevamı için tıklayınız

icra memur muamelesini şikayet

İCRA MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET (İİK M. 16-18,22) İcra memur muamelesini şikayet, İcra ve İflas Kanunu’nun 16.,17.,18, ve 22. Maddelerinde düzenlenmiştir. İcra dairesi, görevini yaparken kanunu yanlış uygular, kanunun tanıdığı takdir yetkisini somut duruma uygun kullanmaz, bir hakkı yerine getirmez ya da hakkın yerine getirilmesini nedensiz şekilde sürüncemede bırakır ise usulsüzDevamı için tıklayınız

anlaşmalı boşanma

Anlaşmalı Boşanma Nedir? Eşlerin, evlilik birliğinin devamında yarar bulunmaması halinde karşılıklı anlaşarak boşanmaları mümkündür. Anlaşmalı boşanma, Türk Medeni Kanunu’nun 166’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre; evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır.Devamı için tıklayınız

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB), sanık hakkında verilen cezanın, belirlenen denetim süresi içinde sonuç doğurmamasını ifade etmektedir. Sanık, denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemez ve yükümlülüklere uygun davranır ise hakkında verilen ancak açıklanmayan ceza hükmü ortadan kalkmaktadır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB), Ceza Muhakemesi Kanununun 231’inci maddesinde düzenlenmiştir. BunaDevamı için tıklayınız

hükmün açıklanmasının geri bırakılması

Ticareti usulsüz terk suçu, gerçek kişiler için söz konusu olup ticaret şirketlerini kapsamamaktadır. Çünkü İcra ve İflas Kanunu’nun 44.maddesinde düzenlenen mal beyanında bulunma yükümlülüğü, sadece gerçek kişi tacirlere yönelik olup ticaret şirketlerini kapsamamaktadır. Böyle bir yükümlülüğün olmadığı yerde cezai sorumluluktan bahsedilemez. Bu nedenle ticareti usulsüz terk suçu, yalnızca gerçek kişiDevamı için tıklayınız

Emekli maaşına bloke konulamayacağına ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı bulunmaktadır. İcra ve İflas Kanunundaki ve diğer kanunlardaki cebri icraya ilişkin hükümlerin T.C. Anayasası’nda öngörülen temel hak ve ilkelere ilişkin düzenlemelere aykırı olmaması gerekir. Bu anlamda hak arama özgürlüğü, sosyal devlet, adil yargılanma ve hukukî dinlenilme hakkı, eşitlik ilkesi, ölçülülükDevamı için tıklayınız

İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle maddi tazminat davası, uygulamada oldukça sık karşılaşılan bir davadır. İşveren, koruma ve gözetme borcu nedeniyle iş sağlığının ve güvenliğinin sağlanması amacıyla her türlü önlemi almakla yükümlüdür. İşverenin bu yükümlülüğüne uymaması nedeniyle işçinin iş kazasına uğramasının ya da meslek hastalığına yakalanmasının yaptırımlarından birisi de maddiDevamı için tıklayınız

A. KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR (KYOK-TAKİPSİZLİK) NEDİR? (CMK M. 172) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (takipsizlik kararı), Cumhuriyet savcısının, soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinde kovuşturmaya yer olmadığına karar vermesidir (CMK m. 172/1). Madde metninde de belirtildiğiDevamı için tıklayınız

hükmün açıklanmasının geri bırakılması

Takibi şikayete tabi suçlar, kişiler arasındaki her olumsuzluğun davaya konu edilmesiyle bu kişilerin özel alanlarına yapılacak müdahaleleri engellemek, mağdurun uğradığı zararın giderilmesini sağlamak gibi amaçlar doğrultusunda düzenlenmiştir. TAKİBİ ŞİKAYETE TABİ SUÇ NEDİR? Şikayete bağlı suçlar, bir suç hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılabilmesi için suçun mağdurunun veya suçtan zarar gören kişilerinDevamı için tıklayınız