Çekişmeli boşanma davalarının oldukça uzun sürdüğü dikkate alındığında, boşanma davası devam ederken sadakat yükümlülüğünün devam edip etmediği en sık sorulan sorulardan birisidir. Boşanma davası açılsa da, tarafların evlilik birliğinin sona ermesine ilişkin karar kesinleşene kadar eşlerin birbirlerine olan sadakat yükümlülüğü devam etmektedir. Boşanma sürecinde alanında uzman bir avukattan destek alınmasıDevamı için tıklayınız

Hizmet tespit davası, sigortalı sayılan işlerde çalışan kişilerin, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tespit edilemediğinde veya eksik bildirilen hizmetlerin tescil edilmediğinin sonradan öğrenilmesi halinde bunların tespiti amacıyla açılan bir davadır. Hizmet tespit davasının konusu; tescillenen işe giriş bildirgelerindeki yanlış yazılmış kimlik kayıtlarının, sigorta sicil numaralarının düzeltilmesi, sigortalı yerine başkası adına bildirilenDevamı için tıklayınız

Tereke Hakkında

Mirasın açılmasına neden olan ölüm veya gaiplik kararı verilmesi olgusuna “miras olgusu” denir. Miras hukukunun konusu, bir başka kişiye geçmeye elverişli özel hukuk ilişkilerinden oluşan terekedir. Gerçek bir kişinin ölümü veya hakkında gaiplik kararı verilmesi, mirasın açılmasına neden olur. Tereke, mirasbırakanın miras yoluyla geçmeye elverişli özel hukuk ilişkilerinden oluşur. BunaDevamı için tıklayınız

Temyiz Sınırı 2024

Temyiz Sınırı 2024, hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri, idare mahkemeleri ve icra hukuk mahkemeleri için aşağıda detaylı biçimde açıklanmıştır. Hukuk mahkemeleri bakımından temyiz yoluna başvurulabilen kararlar, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 362. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre aşağıdaki kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilir; (1) Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinden verilen temyizi kabil nihai kararlarDevamı için tıklayınız

Hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri, idare mahkemeleri ve icra hukuk mahkemeleri için istinaf sınırı, aşağıda detaylı biçimde açıklanmıştır. İstinaf Sınırı 2024 için beklenen açıklama gelmiştir. Hukuk mahkemeleri bakımından istinaf yoluna başvurulabilen kararlar, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 341. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre aşağıdaki kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir; a) Nihai kararlar. b) İhtiyatiDevamı için tıklayınız

Muvazaalı icra takibi içerisinde borçlu, mal kaçırma amacıyla 3. Kişiyle anlaşarak kendisine ilamsız icra takibi başlatılmasını sağlamaktadır. Borçlu, bu şekilde kendi mallarını aslında yine kendisi haczetmekte ve gerçek alacaklının icra takibini ya da davasını etkisiz hale getirmektedir. Kanun koyucu, muvazaalı icra takibi başlatıldığından kuşku duyan alacaklıya koşulları varsa muvazaalı icraDevamı için tıklayınız

İnanç Sözleşmesi Nedir? İnanç Sözleşmesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 İnanç Sözleşmesi ile taraflar, karşılıklı bir güven ilişkisi içinde, 3. Kişiyle bir hukuki işlemin yapılmasında anlaşmaktadır. Öngörülen koşulların ileride gerçekleşmesi halinde, amaçlanan asıl işlemin yapılmasını karşılıklı olarak taahhüt etmektedir. İnançlı işlem, taraflar arasında karşılıklı güvene dayanılarak yapılan ve öngörülen koşulların ileride gerçekleşmesi halinde, bu anlaşmaya uygun hareket yükümlülüğü doğuran birDevamı için tıklayınız

İntifa Hakkı Nedir? İntifa Hakkı Şartları ve Uygulaması

İntifa hakkı, kişiye bağlı irtifaktır. İntifa hakkı, taşınırlar, taşınmazlar, malvarlığı veya bir hak üzerinde kurulabilir. İntifa hakkı, sahibine tam yararlanma yetkisi sağlar. İntifa Hakkı Ne Sağlar?  İntifa ihva eden başkasına ait bir eşya, hak veya malvarlığı üzerinde belirli bir kişiye tam yararlanma imkânı sağlayan bir irtifak hakkıdır. Bu hakkın kurulmasıylaDevamı için tıklayınız

Sticky
özel güvenlik kimlik kartı iptali

Uygulamada idareler, özel güvenlik sektöründe kurucu, yönetici, eğitici veya şirket tüzel kişi ortağının yetkilendirdiği temsilciler aracılığıyla özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler, özel güvenlik şirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu ve/veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmaktadır. Bu güvenlik soruşturması veDevamı için tıklayınız

Sticky
ortak velayet

Ortak velayet kavramını açıklamadan önce Türk Medeni Kanunu çerçevesinde velayet kavramının tanımlanması gerekmektedir. Velayet, on sekiz yaşından küçük veya on sekiz yaşından büyük olup hakim kararıyla hakkında kısıtlama kararı olan kişilerin, eğitimleri başta olmak üzere, gelişimleri ve diğer ihtiyaçların karşılanması adına anne ve babaya temsil için verilmiş yetkidir.  Velayet hakkı, çocuğunDevamı için tıklayınız